Гаранция

Домакински електроуреди на марката FRANKE се обслужват на територията на Р.България. Националният телефон е 02 8334195. 

Общи условия по гаранция

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. 

Гаранцията е в сила само на територията на Република България, ако са спазени следните Гаранционни Условия:

1. Гаранционната карта е налична в оригинал, четливо попълнена и подписана от търговеца и купувача.

2. Монтирането на уреда е извършено от правоспособно лице, при спазени изисквания от инструкцията за монтиране и ползване.

3. Уредът се ползва само по предназначение, само с вложените в него и опаковката комплектовки. 

4. Към гаранционната карта е приложен документа за закупуване на уреда.

Гаранцията няма да бъде валидна:

  • ако уредът не се полза по предназначение или с комерсиална цел;
  • ако е направен опит за отстраняване на повредата от купувача или от други неупълномощени лица;
  • има несъответствие между данните на уреда (табелката с данни на уреда върху самия уред) и документа за закупуване на уреда;
  • ако не е боравено правилно с уреда.
  • за повреди, настъпили по време на транспортирането, осигурено от купувача; настъпили вследствие неправилен монтаж или неправилна поддръжка; механични повреди, причинени от потребителя; възникнали вследствие на прекалено ниско или прекалено високо напрежение; липса на вода; причинени от форсмажорни обстоятелства или природни бедствия; повреди, причинени от хлебарки, мишки или други животни. 

Гаранционното обслужване

Се извършва в оторизиран сервиз, съгласно изискванията на ЗЗП: 

Сотиров Сервиз , гр. София, ул.”Козлодуй” 113,
тел: 02 8334195 / 02 9315062 / 02 8334170 / 02 9311233
E-mail: sotirovservice@gmail.com

Състои се в: 1. Безплатна поправка на всички фабрични дефекти, възникнали при правилна експлоатация на продукта по време на гаранционния срок, ИЛИ 2. Подмяна с нов продукт или възстановяване на заплатената сума, когато е невъзможно дефекта да бъде отстранен в рамките на предвидения от ЗЗП срок от 1 месец, и има протокол за рекламиране от оторизиран сервиз, гаранционна карта, продукта и всички негови възли, комплектовки и съставни части.

Препоръчително е монтажа на уреда да се извърши от оторизирания сервиз.